کنترل کیفیت:

مسئول کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی شامل اندازه گیری و آزمایش هایی را روی محصول نهایی انجام می دهد تا تمامی ویژگی های محصول با استاندارد ها مطابقت داشته باشد به نحوی که رضایت مشتریان فراهم شود. کنترل کیفیت توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان ، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار داده است .

 

خدمات کیفیتی بعد از فروش :

پاسخ گویی به شکایات کیفیتی مشتریان (با توجه به اصل مشتری مداری تمامی شکایات دریافت و بررسی می شود و در صورت وجود عیب آن را علت یابی و عیب مرتفع می گردد.)

مسئول پیگیری شکایات مشتریان مسئول کنترل کیفیت می باشد.

 

کنترل کیفیت کاغذ ( محصول نهایی )

نوع آزمایش توضیحات
آزمایش وزن کاغذ (Grammage) وزن کاغذ بعد از برش توسط پانچ به مساحت 10سانتی متر مربع  توسط ترازوی دیجیتالی اندازه گیری می شود.
آزمایش جذب آب کاغذ (Cobb) میزان جذب آب کاغذ در واحد سطح در مدت زمان 30 یا 60 ثانیه اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به ترکیدگی کاغذ (Burst) میزان مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارد شده به سطح توسط دستگاه Burst  اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت کاغذ کنگره شده در برابر لهیدگی (CMT) میزان مقاومت کاغذ به صورت کنگره شده در برابر نیروی سطحی اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به لهیدگی لبه ی کاغذ (RCT) میزان مقاومت کاغذ در برابر فشار وارد شده  به لبه کاغذ اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به لهیدگی لبه ی کاغذ کنگره شده (CCT)   میزان مقاومت لبه ای کاغذ در برابر فشار وارد شده در حالت کنگره اندازه گیری می شود.
آزمایش مقاومت به کشش (Tensile) میزان مقاومت کاغذ در حالت کشش اندازه گیری می شود.
 

 

تصاویری از برخی ابزار آزمایشگاه