تلفن ثابت:

سرکار خانم تلاشان:                          03152374667 _ 03152374767

             

تلفن همراه:

سرکار خانم تلاشان:                            09109001775