کاغذ فلوتینگ

از کاغذ فلوتینگ برای تولید مقواهای کنگره ای فلوتینگ استفاده می شود. اگرچه مقواي كنگره ای، يك ماده اوليه قديمی براي مقاصد بسته بندی است، اما هنوز در بسياری از موارد بسته بندی قابليت رقابت خود را حفظ نموده است.

کاغذ تست لاینر

کاغذ تست لاینر (شبه کرافت) کاغذی است که از درصد معینی از خمیر کاغذ تولید می شود. کاغذ تست لاینر می تواند در ساخت ورق کارتن و هم با توجه به کیفیت آن در لایه رو یا لایه زیرین مورد استفاده قرار گیرد.